Nieuwbouwprojecten, zowel woningbouw als utiliteitsbouw of combinaties daarvan, restauratie en renovatie en transformatie van gebouwen vanuit een verduurzamingsoogpunt behoren tot onze disciplines. Indien gewenst begeleiden we het project van ontwerp tot realisatie.

Architectonisch ontwerp

U kunt bij ons terecht voor creatieve en duurzame ontwerpoplossingen. Door te luisteren naar uw wensen/eisen en met de inbreng van onze ideeën zullen wij u verrassen met een uniek plan.

Tijdens het ontwerpproces werken we in teamverband met behulp van stiften, pennen, maquettes en geavanceerde 3D-computerprogramma’s om zodoende een goed beeld te kunnen vormen van het ontwerp op de betreffende locatie. Op deze manier kunnen de plannen kritisch beoordeeld worden en waar nodig aangepast.

Het gerealiseerde project moet volledig beantwoorden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Ons streven is het vinden van een juiste balans tussen architectuur, techniek en kostenbeheersing. Wij vinden het van belang om als onafhankelijk adviseur voor en tijdens de bouw de noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken.

Met een vaste kern van medewerkers worden alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden en disciplines voorbereid, uitgewerkt en begeleid. Uit deze deelwerkzaamheden kan een pakket worden samengesteld, afgestemd op de aard en omvang van het project.

Haalbaarheidsstudies

Voordat er gestart wordt met een bouwplan of ontwikkelingsplan is het aan te bevelen een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht op basis van de vooraf gestelde voorwaarden en uitgangspunten. Op deze manier kan de uitwerking van het plan worden bepaald en wordt duidelijk of het plan doorgang kan vinden. Hiermee voorkomt u investeren in een plan dat uiteindelijk niet (geheel) haalbaar blijkt te zijn. U kunt dan voortijdig de bouwplannen herzien en bijsturen.

Door onze kennis en ruime ervaring in het begeleiden van bouwprocedures kunnen wij samen met u toewerken naar een haalbaar bouw- en/of ontwikkelingsplan.

Herontwikkeling

Het transformeren van een bestaand gebouw is op zichzelf al een duurzaam vertrekpunt. Het gebouw herontwikkelen met energetische verbeteringen maakt het bijzonder duurzaam.

Voordat een project wordt gestart moet eerst gekeken worden naar de conditie van het pand.

Herbestemmingsprojecten vragen veel expertise. Energiepositief Leven kan als multidisciplinaire team problemen sneller en efficiënter (tegen lagere kosten) oplossen dan teams die mono-disciplinair zijn. Maar belangrijker nog: door een breed samengesteld team worden kansen effectiever, creatiever en makkelijker aangegrepen.

Bouwbesluitberekeningen

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient u, middels berekeningen, aan te tonen dat uw ontwerp voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. E+ voert deze berekeningen voor u uit.

Installatieservice

Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan (DMJOP)

Voorkomen is beter dan genezen. Wilt u de zekerheid hebben dat uw vastgoed ook in de toekomst haar waarde behoudt, kies dan voor een meerjaren onderhoudsplan vanuit een verduurzamingsoogpunt. Voor een vast bedrag per eenheid worden uw woningen verbeterd en regelmatig onderhouden, waarbij kleine reparaties worden uitgevoerd en eventuele verouderde of kapotte onderdelen worden vervangen.

Bij het Duurzaam MJOP (van in principe 10 jaar) hoort een schema dat afgestemd is op uw situatie. In dit schema staat chronologisch vermeld welke schilder- en/of vastgoedonderhoudswerkzaamheden wanneer verricht worden. Het DMJOP is een dynamisch plan. Tussentijds vinden regelmatig controles plaats. Wanneer bij controle blijkt dat een bewerking eerder plaats moet vinden of juist kan worden uitgesteld dan wordt dit overlegd.

Labelverbetering

De corporatiesector moet als geheel gemiddeld label B in 2021 gaan realiseren. Dit vloeit voort uit de afspraken uit het Energieakkoord uit 2013. Daarnaast geldt dat per 1 januari 2023 kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m², minimaal energielabel C moeten hebben. Dit houdt in dat de panden een Energie-Index van 1,3 of beter moeten hebben.

Voor het verbeteren van de energieprestatie van uw bestaande vastgoed en hiermee het energielabel te verbeteren naar het gewenste labelniveau kunt u bij ons terecht. Vanuit onze kennis en ervaring kunt u bouwen op het maken van de juiste keuze om de doelstellingen uit het Energieakkoord zonder desinvesteringen te bereiken en uw bestaande vastgoed tegen lagere kosten te exploiteren.

Thermografisch onderzoek

Met behulp van een warmtebeeldcamera (ook wel thermografische camera) worden de temperaturen op verschillende plaatsen in een gebouw in kaart gebracht. Op veilige afstand worden de temperatuurverschillen gemeten en geregistreerd in beelden. Tijdens een thermografisch onderzoek wordt duidelijk waar onnodig energie verloren gaat. Met die gegevens kunt u gericht aan de slag om uw gebouw te verbeteren en energie te besparen.

Een thermografisch onderzoek wordt o.a. gedaan:

Blowerdoortest

Om te meten hoe luchtdicht een gebouwschil is kan een blowerdoortest gebruikt worden. Tijdens een luchtdichtsheidsmeting wordt de blower in een deur gezet. Dit is een krachtige ventilator waarmee het huis op onder- of bovendruk gezet kan worden. De blower meet hoeveel lucht er nodig is om een bepaald drukverschil te krijgen, wat meteen ook aangeeft hoeveel lucht de gebouwschil doorlaat. Hierna is het tijd (indien het huis last heeft luchtlekkages) om vast te stellen waar de lekkages in de woning of een gebouw zitten. Dit wordt gedaan met een rooktest. De specialist gaat met een rookmachine langs de gevel. De plekken waar de rook naar binnen komt zijn de plekken waar de gevel slechte luchtdichting heeft. Ook kan de rooktest vanuit binnen naar buiten worden gedaan door het gebouw op overdruk en de binnenkant vol met rook te zetten.

Advisering fiscale regelingen

De overheid stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en in duurzame energie. Hier zijn verschillende investeringsregelingen voor zoals de MIA, de VAMIL en de EIA. De MIA (milieu-investeringsaftrek) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U brengt een percentage van het investeringsbedrag in mindering op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is de aftrek 54,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45%.

Wij kunnen ervoor zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van deze regelingen.

Vastgoedonderhoud met eigen vakmensen

De werkzaamheden op het gebied van vastgoedonderhoud, service en schilderwerken voeren wij uit met eigen personeel (loodgieter, tegelzetters, stukadoors, onderhoudstimmerlieden en vakschilders) en vaste ketenpartners. Nieuwbouwprojecten geven wij vorm met vaste onderaannemers. Op basis van LEAN systematiek geven wij het ideale samenwerkingsproces vorm. Hiermee verlagen wij faalkosten en verhogen wij de efficiency en snelheid. Veiligheid, welzijn en hygiëne zijn daarbij basisvoorwaarden.

Nieuwbouw; van ontwerp tot en met uitvoering

Of het nu gaat om een hele wijk huur- of koopwoningen of een complex utiliteitsproject, E+ is klant- en resultaatgericht van ontwerp tot en met uitvoering. Dat start met het verhaal van de bewoner, gebruiker of opdrachtgever. Te beginnen met een gedegen voorbereiding, waarbij we gebruikmaken van kwaliteit- en efficiencyverhogende systemen als BIM, 3D ontwerpen en LEAN. Voor de meest efficiënte uitvoering en logistiek. Uiteindelijk resulteert dat in een hogere kwaliteit, een efficiënter en sneller bouwproces en de meest gunstige Total Cost of Ownership.